Wat moet u doen als u de belasting niet kunt betalen?

Belastingdienst

Het is veel mkb’ers wel eens overkomen: een belastingaanslag op precies het verkeerde moment. Soms komt de aanslag zelfs zo ongelegen dat u de aanslag niet kunt betalen. Niets doen, levert op zo’n moment alleen maar meer ellende op. Het is dan ook belangrijk om afspraken te maken met de Belastingdienst over de betaling. Vaak is uitstel mogelijk en soms ook een betalingsregeling of zelfs kwijtschelding. Maar dan moet u dus wel eerst contact opnemen.

Om in aanmerking te komen voor deze regelingen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U kunt als ondernemer onder meer uitstel vragen voor:

 • loonheffingen;
 • omzetbelasting;
 • accijns;
 • verbruiksbelastingen over alcoholvrije dranken en pruim- en snuiftabak;
 • grondwaterbelasting;
 • afvalstoffenbelasting;
 • leidingwaterbelasting;
 • kolenbelasting;
 • energiebelasting.

Als u niets doet

De belastingdienst laat zich niet negeren. Als u geen aangifte doet of als u niet of te laat betaalt, wordt het te betalen bedrag hoger. Naast de normale heffing, wordt ook vaak invorderingsrente, een boete en eventuele bijkomende kosten opgelegd. Doet u dan nog steeds niets, neemt de belastingdienst maatregelen om de schuld bij u te innen. Dat begint met het versturen van een aanmaning en kan eindigen in beslaglegging op eigendommen of banktegoeden. De kosten daarvoor zijn ook voor rekening van de onderneming.

Uitstel van belastingheffing

Als u uitstel wilt aanvragen, kunt u gewoon de belastingtelefoon bellen. Zzp’ers hebben dan hun bsn nodig én de inlog voor ondernemers. Uitstel wordt (meestal) toegekend als u:

 • minder dan 20.000 euro belastingschuld heeft;
 • u nog geen dwangbevel tot betaling heeft ontvangen;
 • u geen geschiedenis heeft met het te laat doen van belastingaangiftes;
 • u voor deze of andere aanslagen niet ook uitstel van betaling heeft gekregen vanwege betalingsproblemen.

Als u uitstel krijgt wordt dit vervolgens schriftelijk, binnen 10 dagen bevestigd.

Uitstel wegens betalingsproblemen voor de belasting

Als u niet in aanmerking komt voor telefonisch uitstel, is het soms wel mogelijk om uitstel voor ondernemers met betalingsproblemen te krijgen. Daar is echter wel één strenge voorwaarde aan verbonden. U moet namelijk voor de gehele schuld zekerheid bieden. Dat kan onder meer met een bankgarantie, een persoonlijke borgstelling of een hypotheek. Dit uitstel kan niet telefonisch worden aangevraagd. Op de website van de belastingdienst staat het formulier Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor ondernemingen. Dit formulier kan op de computer worden ingevuld, maar moet wel per post (afdrukken, ondertekenen en opsturen) worden verzonden.

Betalingsregeling voor de belasting

Met hetzelfde formulier kan, onder dezelfde voorwaarden, ook een betalingsregeling worden aangevraagd.

Btw-teruggaaf verrekenen met loonheffing

Als u loonheffingen moet betalen, maar ook btw terugkrijgt over dezelfde periode, kunt u aan de belastingdienst vragen om die twee te verrekenen. Daarvoor gebruikt u het formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw op de website van de belastingdienst. Dit formulier kan op de computer worden ingevuld, maar moet wel per post (afdrukken, ondertekenen en opsturen) worden verzonden. Als die verrekening wordt toegekend, krijgt u automatisch uitstel voor de betaling van de heffing. Over het resterende bedrag krijgt u schriftelijk bericht.

Uitstel van belasting door bijzondere omstandigheden

Er zijn situaties die betalingsproblemen veroorzaken buiten de schuld van de ondernemer. De onderneming is financieel gezond, maar heeft door bijzondere omstandigheden toch betalingsproblemen. Dit ontstaat bijvoorbeeld als de eigenaar plotseling ernstig ziek wordt, een grote opdrachtgever failliet gaat of de vogelgriep een boerderij treft waardoor er (preventief) geruimd moet worden. In zulke gevallen is het mogelijk om uitstel aan te vragen of een betalingsregeling te treffen voor een langere periode. Die periode mag langer zijn dan 12 maanden en de onderneming hoeft ook geen zekerheid voor de hele schuld te geven. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de onderneming heeft op dit moment betalingsproblemen;
 • de schulden zijn tijdelijk en worden voor een bepaalde datum opgelost;
 • een onpartijdige, derde deskundige verklaart dat de onderneming levensvatbaar is.

Die derde kan bijvoorbeeld een consultant, accountant of brancheorganisatie zijn. Die verklaring moet ook weer aan een aantal voorwaarden voldoen.
Zo moet de aard van de betalingsproblemen blijken en de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand. Ook moet uit de verklaring blijken dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden die niet behoren tot het normale bedrijfsrisico. Het is mogelijk dat de belastingdienst nog aanvullende voorwaarden stelt aan de verklaring.

Voor deze situatie heeft de belastingdienst geen formulier beschikbaar. In plaats daarvan stuurt u per brief een gemotiveerd verzoek onder vermelding van ‘Uitstel van betaling voor ondernemers bij bijzondere omstandigheden’. Het verzoek stuurt u aan: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

(Gedeeltelijke) kwijtschelding belasting bij betalingsproblemen

Gaat het helemaal niet meer lukken de belasting te betalen? Dan kunt u een verzoek indienen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betaling. Dat wordt alleen toegekend als er onvoldoende middelen zijn om te betalen. U kunt de kwijtschelding aanvragen met het formulier ‘Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen. De Belastingdienst is heel streng bij het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken. Er zijn tal van voorwaarden waar ondernemingen aan moeten worden voldoen, voor de (gedeeltelijk) kwijtschelding wordt verleend:

 • De onderneming heeft met alle overige schuldeisers een akkoord over een (gedeeltelijke) betaling tegen finale kwijting;
 • het te betalen bedrag is ten minste het dubbele percentage is van wat andere schuldeisers krijgen;
 • de betaling heeft een ‘substantiële omvang’, zowel absoluut als in relatie tot de totale belastingschuld;
 • de betaling is van ten minste dezelfde omvang als die zou zijn in een faillisementsprocedure;
 • de belastingdienst wordt bij akkoord met de (gedeeltelijke) kwijtschelding in uitkeringspercentage en in tempo van betaling niet achtergesteld bij de andere schuldeisers;
 • de onderneming komt alle fiscale verplichtingen die tijdens de behandeling van het verzoek om kwijtschelding tijdig en volledig na;
 • de onderneming heeft na de kwijtschelding reële vooruitzichten op voortzetting.

Ook wordt alleen kwijtschelding verleend op definitieve aanslagen. Als u in beroep bent gegaan, bezwaar hebt gemaakt of (nog) geen aangifte hebt gedaan, kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Als de betalingsproblemen zijn ontstaan omdat u zelf fouten hebt gemaakt en/of daardoor boetes hebt opgelegd gekregen wordt een kwijtschelding ook vaak niet toegekend.

Weigering doen inkomstenaangifte levert taakstraf op.

Bron: Salarisnet